Upratovačka

Riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – upratovačka s nástupom 1.7.2022 na elokované pracovisko Rozhanovce.

Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončená základná škola, nižšie alebo vyššie stredné odborné vzdelanie.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (práca na rebríku),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Platové podmienky

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 646,00  € brutto v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu riaditel@sospsvke.edu.sk do 24.06.2022 alebo poštou na adresu

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23,
040 01 Košice

Tel. kontakt: 0556855389 Ing. Jana Kalaninová

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.06.2022 08:55
Upravené: 16.06.2022 09:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001