Upratovačka

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre: 2 upratovačky.

Kategória: upratovačka – 2 pozície

Kvalifikačné predpoklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • fotokópia dokladov o vzdelaní a zdravotnej  spôsobilosti na výkon povolania,
 • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť maďarského jazyka  je vítaná (nie je podmienkou)
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ochota pracovať,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • flexibilita,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • spoľahlivosť,
 • asertivita a komunikatívnosť

Nástup do zamestnania: 01.08.2022

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 686,50€/mesiac.  Následné platové ohodnotenie  prehodnotené po ukončení 3 – mesačnej skúšobnej doby.

Rozsah úväzku: 2 x 100%  úväzok. Nerovnomerný pracovný čas 40,00 hod. týždenne s obedňajšou prestávkou:  1. deň  od 6,00 do 17,00 hod. ;  2. deň  od 12,00 do 18,00 hod.

Ukončenie výberového konania: Doručenie písomností do 20.06.2022.

Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor. Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Ďalšie informácie:  ŽIADOSTI ZASIELAJTE mailom na adresu: somsakova@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jazykom maďarským,  Kuzmányho 6,041 74 Košice.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2022 16:23
Upravené: 08.06.2022 16:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine