Upratovačka

Gymnázium, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu upratovačka.

Miesto výkonu práce: Gymnázium, Poštová 9, Košice
Termín nástupu: 1. január 2023
Rozsah úväzku: 100 %
Kvalifikačné predpoklady: neustanovuje sa

Iné kritéria a požiadavky:

  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • schopnosť pracovať v kolektíve,
  • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Platové zaradenie:

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v minimálne mesačnej výške 707,50 €. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy: Gymnázium, Poštová 9, 042 52  Košice najneskôr dňa 30. 11. 2022 do 12.00 h poštou, osobne, elektronickým podaním do elektronickej schránky Gymnázia, Poštová 9, Košice (E0006572307) alebo e-mailom na adresu skola@gympos.sk.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
Telefonický kontakt: 055/ 62 249 17

Autor/zdroj: Gymnázium, Poštová 9, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.11.2022 17:00
Upravené: 16.11.2022 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001