Upratovačka

Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia: upratovačka na 100 % úväzku

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk

Kategória: upratovačka

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • základné, stredné vzdelanie 
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:  

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme – 707,50 €/mesiac

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

voľné pracovné miesto je na dobu určitú od: ihneď do 31.8.2023

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do :  7.10.2022

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

           

Autor/zdroj: Alica Hofírková, pers. a štud. referent
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.09.2022 10:00
Upravené: 27.09.2022 18:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine