Upratovačka

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka s možným nástupom ihneď.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť - zdravotná spôsobilosť - schopnosť pracovať v kolektíve - samostatnosť, zodpovednosť, pracovitosť a dôslednosť.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

  • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti posielajte do 10.9. 2022 e-mailom: skola@gjavsnv.edu.sk
alebo písomne na adresu: Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves,
alebo osobne.
Bližšie informácie na tel. čísle  0948 612 526.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2022 10:13
Upravené: 02.09.2022 10:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001