Údržbár - vodič

Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance prijme do pracovného pomeru na pozíciu údržbár - vodič. Voľné 1 pracovné miesto na 100% úväzok v SOŠ obchodu a služieb, Nám slobody 12, 073 01 Sobrance.

Kategória  zamestnancov: nepedagogický zamestnanec - údržbár - vodič

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od: 01.09.2022 prípadne dohodou

Pracovný pomer: Na dobu určitú – do 31.08.2023

Úväzok: 100% úväzok.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nám. slobody 12
073 01 SOBRANCE

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2022

Obsadenie miesta cez výberové konanie na uchádzača o zamestnanie: Uchádzač musí byť zručný. Výhodou je ovládanie základných prác vo vodoinštalácií, elektrikárskych prácach, murárskych a maliarskych prácach, a spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel skupiny B prípadne T. Zváračský preukaz výhodou.

Kontakt: skola@sosoasso.sk, 056/6522264

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy vo výške minimálnej mzdy, t.j. min. 646,- EUR pri plnom úväzku a v závislosti od dĺžky praxe.

Predpoklady na výkon práce:

 • bezúhonnosť
 • zručnosť a flexibilita
 • práca vo výškach
 • dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na  adresu, skola@sosoasso.sk, do 31.08.2022 do 10,00 hod.  Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Dôležité usmernenie - GDPR:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu

Kontaktná osoba: Ing. Michal GIČ – riaditeľ školy, Ing. Erika HREŠOVÁ – ekonómka školy t.č. 056/6522264,  skola@sosoasso.sk

Autor/zdroj: SOŠ obchodu a služieb Sobrance
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.08.2022 08:38
Upravené: 30.08.2022 10:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001