Účtovník - rozpočtár

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu účtovník - rozpočtár. Jedná sa o pracovný pomer – 100 % úväzok s termínom nástupu 01.08.2022 (doba určitá – do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú).

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa ekonomického zamerania,
 • 5-ročná prax,
 • ovládanie podvojného účtovníctva.

Iné požiadavky:

 • skúsenosti s implementáciou projektov a grantov,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • dobrý time management a schopnosť dodržiavať termíny,
 • schopnosť analyticky myslieť a orientácia na detail,
 • znalosť legislatívy v oblasti ekonomickej a v oblasti financií vo verejnej správe,
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy,
 • MS - Office – pokročilá úroveň,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz sk. B.

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
 • profesijný životopis,
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný uchádzač doloží odpis z registra trestov), - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Forma odmeňovania:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 780,50 € mesačne.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom s označením „Pracovný pohovor – pedagogický asistent “ najneskôr do 25.7.2022 do 12:00 hod. na adresu skola@gymnmi.svcmi.sk.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 056/6441346, email: skola@gymnmi.svcmi.sk

Autor/zdroj: Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 14:52
Upravené: 15.07.2022 15:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001