Učiteľ základov športovej prípravy

Riaditeľka Strednej športovej školy , Trieda SNP 104, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste:

Kategória: učiteľ strednej školy
Miesto výkonu práce: Košický kraj, Košice, Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Platové zaradenie a plat: zákon č. 553/2003 Z.z. PT 6 – 9 podľa stupňa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača 

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2022

 1. Pracovná pozícia:
  - učiteľ - základy športovej prípravy - 1 pracovné miesto, čiastočný pracovný úväzok

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer 

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • bezúhonnosť – odpis z registra trestov podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o uvedené pracovné pozície budú spracovávané v súlade s čl .6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.
V rámci predzmluvných vzťahov sa výlučne vyhodnocuje, či uchádzači o pracovné miesta spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pozíciu. Ak uchádzač pri získaní pracovného miesta neuspeje, ale má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania jeho osobných údajov je evidencia vhodných uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je slobodne a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov podľa čl .6 ods.1 písm. b) GDPR.    

Voľné pracovné miesta sú na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou  na adresu školy:
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
alebo elektronicky na e-mail: skola@ssske.sk
alebo osobne na sekretariát riaditeľky školy, najneskôr do 25.8.2022

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:
PaedDr. Tatiana Švecová,  tel. č. 055/ 6415 181, email: tatiana.svecova@ssske.sk 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.08.2022 14:06
Upravené: 16.08.2022 14:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine