Učiteľ/učiteľka predmetu ekonomika

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka predmetu ekonomika s možným nástupom od 01.09.2022 - pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023.

Voľné pracovné miesto: učiteľ SŠ aprobácia – predmety ekonomického zamerania

Úväzok: Skrátený pracovný úv. do 36,36 %

Pozícia: Učiteľ SŠ – predmetov ekonomika

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23  Košice

Dátum nástupu do PP: 01.09.2022

Kontakt: t.č.: +421 55 2021333, e-mail: srobarka@srobarka.sk

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Uchádzač musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  • v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru
  • v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
  • učiteľstvo technického smeru - ekonomického smeru - príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

Platové zaradenie a plat
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (342,70 € - začínajúci pedagogický zamestnanec                        + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z..) Zamestnanec bude ohodnotený v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti

  • bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu srobarka@srobarka.sk do 10.08.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy

Autor/zdroj: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.07.2022 13:30
Upravené: 26.07.2022 13:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine