Učiteľ/učiteľka odborných ekonomických predmetov

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných ekonomických predmetov - s nástupom od 1. 9. 2022 na 100% úväzok.

Kategória a podkategória: učiteľ - učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:  Požadovaným stupňom vzdelania je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore ekonómia a manažment a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie programov firmy KROS (OMEGA,OLYMP)
 • prax v odbore ekonómia – účtovníctvo – min. 2 roky

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.

Platové zaradenie a plat:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 915,- € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 29. júna 2022.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 053/4421757
email: oasnvsk@gmail.com

Autor/zdroj: SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2022 11:38
Upravené: 20.06.2022 11:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001