Učiteľ telesnej výchovy

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ telesnej výchovy.

Termín nástupu:
1.9.2022

Pracovný pomer:
na dobu určitú, do 31.08.2023, s možnosťou predĺženie na dobu neurčitú

Úväzok:
100%

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:
Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. kvalifikačných predpokladoch pedagogických odborných zamestnancov

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• samostatnosť,  
• flexibilita,
• komunikatívnosť

Odmeňovanie:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 915,- € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
• overené kópie dokladov  o vzdelaní
• potvrdenie o pedagogickej činnosti
• lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu: SZŠ Masarykova 27, 071 01  Michalovce, alebo na mailovú adresu skola@szsmi.eu.sk do 15.07.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
Zverejnil: Ing. Zuzana Trojčáková
Vytvorené: 24.06.2022 08:12
Upravené: 24.06.2022 08:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine