Učiteľ strojárskych predmetov

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach

Voľné pracovné miesta na dobu: určitú od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2024 s možnosťou následného predĺženia

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – učiteľ strednej školy

Počet voľných pracovných miest: jedno

Úväzok: plný

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282

Adresa zamestnávateľa: Prakovce 282, 055 62  Prakovce

Kontakt: 053/487 41 08, sosprako@gmail.com
 

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • ovládanie programovania CNC strojov v  programovacom jazyku Fanuc (Sinumeric),
 • ovládanie grafického programu CAD,
 • DPŠ vítané, ale je možné absolvovať aj počas pracovného pomeru,
 • prax v odbore vítaná, nie je však podmienkou,
 • ovládanie balíka MS Office a internetu na pokročilej úrovni,
 • organizovanie a plánovanie práce, kultivovaný písomný a slovný prejav, tímová práca, tvorivosť, technická gramotnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce                 vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.: platová tarifa v súčasnosti od 942,50 €, ktorá sa však od 01. 01. 2023 zvýši (v závislosti od splnenia požadovaných podmienok pre zaradenie do platovej tarify) + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne najneskôr do 16. 01. 2023.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Lenka Džačovská
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 06.12.2022 12:19
Upravené: 06.12.2022 12:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001