Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2022 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ slovenského jazyka a literatúry na SŠ na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť od 01.09.2022 do 31.08.2023 na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia
  • životopis
  • žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 915,00 EUR mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná odborná škola priemyselných technológií, personálne oddelenie,  Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca alebo mailom na adresu: cupkova@sossaca.sk do 15.06.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefónny kontakt: 0557260226  Mgr. Čupková Lucia, personalistka

Autor/zdroj: SOŠ priemyselných technológií Košice-Šaca
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.06.2022 14:55
Upravené: 06.06.2022 15:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001