Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1. 052 01 Spišská Nová Ves , v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ slovenského jazyka a literatúry na skrátený úväzok 68,18%, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Dátum predpokladaného nástupu:
01.09.2022

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
• VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ  SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
• bezúhonnosť 
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:                               
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 915 € mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na adresu: hotelovkasnv@gmail.com  do 31.7.2022.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Hotelová akadémia, Radničné námestie 1. 052 01 Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Zuzana Trojčáková
Vytvorené: 27.06.2022 08:38
Upravené: 27.06.2022 08:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine