Učiteľ odborných predmetov pre odbor farmaceutický laborant

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľa odborných predmetov v študijnom odbore farmaceutický laborant (FL)

Termín nástupu:
1.9.2022

Pracovný pomer:
zastupovanie počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky

Úväzok: 
100%

Kvalifikačné požiadavky:
• II. stupeň vysokej školy
• farmácia
• doplňujúce pedagogické štúdium
• minimálne 2 roky praxe

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• samostatnosť,  
• flexibilita,
• komunikatívnosť .

Odmeňovanie:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 915,- € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
• overené kópie dokladov  o vzdelaní
• potvrdenie o pedagogickej činnosti
• lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu: SZŠ Masarykova 27, 071 01  Michalovce, alebo na mailovú adresu skola@szsmi.eu.sk do 15.07.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
Zverejnil: Ing. Zuzana Trojčáková
Vytvorené: 24.06.2022 08:12
Upravené: 24.06.2022 08:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine