Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia: učiteľ odborných elektrotechnických  predmetov  so zameraním na silnoprúd  na 100 % úväzku – 22 hodín týždenne

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Kontakt: 055/6765700, kl.50 sekretariat@sosake.sk

Kategória: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov 
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:                                                      

voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 1.11.2022 do 31.8.2023

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do : 7.10.2022 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania   

Autor/zdroj: Alica Hofírková, pers. a štud. referent
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.09.2022 10:55
Upravené: 14.09.2022 11:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine