Učiteľ odborného predmetu – hudobnodramatické umenie

Riaditeľka Konzervatória v Košiciach, Timonova 2 informuje o voľných pracovných miestach v počte 2.

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ odborného predmetu – hudobnodramatické umenie

Pracovný pomer: na dobu určitú,  do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru s predpokladaným nástupom  od 1.9.2022                   

Požadované kvalifikačné predpoklady a  predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vzdelanie požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritéria a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • prax v odbore min. 3 roky 

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: min. 1028,50  EUR mesačne (brutto) + zvýšenie platovej tarify po započítaní praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekárske potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (až po vyzvaní)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školy: Konzervatórium, Timonova 2, 040 01 Košice, osobne  alebo e-mailom na adresu sekretariat@konke.sk,  najneskôr do 26. 08. 2022. Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor. Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b). Nariadenia Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Konzervatórium Timonova 2 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.08.2022 16:27
Upravené: 18.08.2022 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine