Učiteľ matematiky

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou matematika v kombinácii. Jedná sa o pracovný pomer – 11 hodinový úväzok s termínom nástupu 24.08.2022 (doba určitá – do 23.08.2023 s možnosťou neskoršieho uzavretia zmluvy na dobu neurčitú).

Kategória a podkategória pedagogic. zamestnanca: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
  • profesijný životopis,
  • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný uchádzač doloží odpis z registra trestov),
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Forma odmeňovania:

  • nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1 028,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom s označením „Pracovný pohovor – matematika “ najneskôr do 29.7.2022 do 12:00 hod. na adresu skola@gymnmi.svcmi.sk. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 056/6441346, email: skola@gymnmi.svcmi.sk

Autor/zdroj: Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 14:52
Upravené: 15.07.2022 15:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001