Učiteľ/ka

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľ/ka strednej školy

Miesto výkonu práce:
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Opatovská cesta 7, 040 01 Košice

Aprobácia:
Učiteľ/ka  Slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s nemeckým jazykom
Učiteľ/ka  Slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s občianskou náukou v anglickom jazyku

Termín nástupu: 
1.9.2022

Rozsah úväzku: 
100%

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
· bezúhonnosť
· zdravotná spôsobilosť
· ovládanie štátneho jazyka
· prax vítaná

Ďalšie požiadavky:
Záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).

Požadované doklady:
· Žiadosť o prijatie do zamestnania
· Profesijný životopis
· Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
· Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona  138/2019 Z.z.
· Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej  praxe.  (funkčný plat od 915,00 Eur – začínajúci pedagogický zamestnanec)

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu: sekretariát@opatovska.sk do 20.6.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Autor/zdroj: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Zverejnil: Ing. Zuzana Trojčáková
Vytvorené: 26.05.2022 08:28
Upravené: 26.05.2022 08:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001