Učiteľ/ka strednej školy

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o voľných pracovných miestach

 1. učiteľ  anglického jazyka (vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov aj odborných ekonomických predmetov v anglickom jazyku) s nástupom od 25. 08. 2022 na dobu určitú do 31. 08. 2023 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú za nižšie uvedených podmienok,
 2. učiteľ  všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk (vhodná je aj kombinácia s občianskou náukou, dejepisom, matematikou, telesnou a športovou výchovou) s nástupom od 25. 08. 2022 na dobu určitú do 31. 08. 2023 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú za nižšie uvedených podmienok,
 3. učiteľ  informatických predmetov s nástupom od 05. 09. 2022 na dobu určitú do 31. 08. 2023 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú za nižšie uvedených podmienok.
    

Kategória a podkategória pedagogického  zamestnanca: učiteľ strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 2. bezúhonnosť
 3. zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 4. ovládanie štátneho jazyka
    

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • zodpovednosť, dôslednosť, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť

Odmeňovanie

 • plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od platovej triedy, platového stupňa a počtu rokov započítanej praxe 

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača odpis z registra trestov)
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby spracovania a evidencie žiadosti o prijatie do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pred uzavretím pracovného pomeru vybraný uchádzač musí predložiť lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Termín podania žiadosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania  s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 25. 07. 2022.

Adresa školy

Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8
048 01  Rožňava

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 904 649 100;   +421 903 236 456
 • e-mail: skola@oarv.sk;   daniela.ziakova@oarv.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Rožňava
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 06.07.2022 08:38
Upravené: 06.07.2022 13:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001