Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry

SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava, v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
Voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry
Úväzok: Plný úväzok – pracovný pomer na dobu 1 roka s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2022

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • prax v odbore - minimálne 5 rokov

Požadované predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • pedagogická spôsobilosť

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov (príloha č. 2 s účinnosťou od 1.7.2022)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona 138/2019 Z.z.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01  Rožňava alebo e-mailom na adresu sososroznava@gmail.com, alebo osobne do podateľne školy najneskôr do 1. augusta 2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ostatné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Autor/zdroj: SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2022 12:27
Upravené: 04.07.2022 12:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine