Učiteľ/ka odborných predmetov - strojárstvo

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka odborných predmetov - strojárstvo s termínom nástupom od 1.9.2022.

Voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka odborných predmetov - strojárstvo
Úväzok: 100 %
Doba nástupu, iné: od 1.9.2022, pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia

Kontaktné údaje:
Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠT, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Kontakt: sekretariat@sostrv.sk, 058/7322646
Webová adresa: www.sostrv.edupage.org
Kontaktná osoba: PaedDr. Diana Košťálová – riaditeľka školy

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

Platové podmienky/plat:
Bude určený v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, minimálna platová tarifa 942,50 €.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Doklady potvrdzujúce ukončenie požadovaného vzdelania
  • Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať aj e-mailom na adresu sekretariat@sostrv.sk.

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať zákonom stanovené podmienky na prijatie na pracovné miesto Učiteľa/ky odborných predmetov - strojárstvo.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 12.8.2022

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SOŠ technická Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 16:08
Upravené: 15.07.2022 16:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001