Učiteľ/ka odborných predmetov elektrotechnických

Riaditeľka Strednej odbornej školy techniky a remesiel – Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ/učiteľka odborných predmetov elektrotechnických na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09. 2022

Kvalifikačné predpoklady:
podľa zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka (vyučovací jazyk).

Odborné požiadavky:

 • pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ príslušného zamerania,
 • od uchádzača sa vyžadujú dobré znalosti operačného systému Windows, znalosť programov MS Office a znalosti z oblasti spotrebnej elektroniky a elektrického merania.

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné schopnosti,
 • analytické a logické myslenie,
 • kreativita,
 • proaktívny prístup k zavádzaniu nových technológii s využívaním digitálnych technológii  do vyučovacieho procesu ako aj k  celoživotnému sebavzdelávaniu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 915.- € do 1 400  € podľa dosiahnutého vzdelania + % - uálne navýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty zvyšovať si vzdelanie.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy:
Stredná odborná škola techniky a remesiel – Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája Rákocziho 23 077 01 Kráľovský Chlmec, alebo elektronicky na e-mail: eniko.poganyova@soskch.sk, alebo osobne na sekretariát školy, najneskôr do 25. 06. 2022. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:
Mgr. Enikő Pogányová  riaditeľka školy
Telefón: 056/636222678
Mail: eniko.poganyova@soskch.sk

Autor/zdroj: SOŠ techniky a remesiel Kráľovský Chlmec
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2022 14:10
Upravené: 08.06.2022 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine