Učiteľ/ka odborných poľnohospodárskych predmetov

Riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/ka s aprobáciou rastlinná výroba, mechanizácia, na základe Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nástupom od 01.09.2022 na plný pracovný úväzok.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Platové náležitosti:

  • plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších : od 915 € mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov praxe uchádzača.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
  • ovládanie štátneho jazyka

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: riaditel@sospsvke.edu.sk do 30.06.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Kontakt: riaditel@sospsvke.edu.sk , 055/6855389,0911923249
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kalaninová – riaditeľka školy

Autor/zdroj: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.06.2022 08:55
Upravené: 16.06.2022 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001