Učiteľ/ka elektrotechniky

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka elektrotechniky (plný úväzok) s nástupom od 01.09. 2022.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore elektrotechnika v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné schopnosti
 • analytické a logické myslenie
 • zmysel pre detail
 • kreativita
 • proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku začínajúceho PZ).

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Kópiu dokladov o vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu:
Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany alebo skola@sosvkjkrala.edupage.org
do 19.8.2022.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Ing. Richard Mokoš, MBA, riaditeľ školy
e-mail: skola@sosvkjkrala.edupage.org

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Autor/zdroj: SOŠ techniky a služieb Veľké Kapušany
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2022 09:10
Upravené: 11.07.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine