Učiteľ/ka anglického jazyka

Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ, učiteľ strednej školy.

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v minimálnej mesačnej výške 970,00 € v závislosti od platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kontakt:
kontaktná osoba: Mgr.Ondrej Dovalovký, riaditeľ školy
e-mail: skola@sosdobsina.sk
telefón : 058 7941278

Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná 049 25
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30.06.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným miestom.

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SOŠ techniky a služieb, Dobšiná
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.06.2022 12:46
Upravené: 09.06.2022 12:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine