Učiteľ jazykovej školy

Riaditeľka Jazykovej školy, Hlavná 113, Košice vyhlasuje výberové konanie na nižšie uvedenú pozíciu:

Kategória: učiteľ jazykovej školy
Miesto výkonu práce: Košický kraj, Košice, Jazyková škola, Hlavná 113, 040 11 Košice
Platové zaradenie a plat: zákon č. 553/2003 Z. z. PT 6 – 9 podľa stupňa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača
Dátum predpokladaného nástupu: 26.09.2022

Pracovná pozícia:

  • učiteľ anglického jazyka – 14 vyučovacích hodín týždenne

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú (september – august 2022)

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť – odpis z registra trestov podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o uvedené pracovné pozície budú spracovávané v súlade s čl .6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

V rámci predzmluvných vzťahov sa výlučne vyhodnocuje, či uchádzači o pracovné miesta spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pozíciu. Ak uchádzač pri získaní pracovného miesta neuspeje, ale má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania jeho osobných údajov je evidencia vhodných uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je slobodne a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 26.09.2022 do 31.08.2022.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou  na adresu školy: 
Jazyková škola, Hlavná 113, 040 11 Košice

alebo elektronicky na e-mail: drahoslava.vasilova@sjs.sk

alebo osobne na sekretariát riaditeľky školy, najneskôr do 22.9.2022

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:
Mgr. Drahoslava Vasiľová, email: drahoslava.vasilova@sjs.sk

Autor/zdroj: Jazyková škola, Hlavná 113, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.09.2022 13:00
Upravené: 20.09.2022 10:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine