Učiteľ anglického jazyka

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 Košice v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Miesto výkonu práce: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii anglický jazyk/anglický jazyk v kombinácii.

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; a zákona č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorými sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky: minimálne rok praxe ako pedagogický zamestnanec

Pracovný pomer na dobu: určitú – zástup počas dlhodobej PN, a následne počas materskej a rodičovskej dovolenky

Predpokladaný termín nástupu:  01.12.2022 alebo podľa dohody

Úväzok: 100%

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (942,50 €) + osobné ohodnotenie + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
  • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 zákona 138/2019 Z.z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu: szskosice@kukucinka.sk do obsadenia voľného miesta

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Neúplné žiadosti bez požadovaných dokladov nebudú akceptované.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné informácie:

Ing. Tatiana Matuchová
Tel. č.: 055/6221216
Email: szskosice@kukucinka.sk

Autor/zdroj: PhDr. Anna Hencovská, MBA, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.11.2022 09:35
Upravené: 11.11.2022 09:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001