Školský psychológ

Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca – školský psychológ.

Názov školy:
Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy

Adresa sídla školy:
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy

Miesto výkonu práce:
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy

Kategória voľného pracovného miesta:
školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: na dobu určitú  do 31.08.2024

Dátum nástupu do zamestnania: 09.01.2023

Úväzok: 12 % - 4,5 hodiny týždenne

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • fotokópie dokladov o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti  podľa  zákona č.  138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov - minimálne 144,78.- € mesačne.

Doručenie písomností:
poštou, e-mailom alebo osobne na gymkromp@gmail.com do 13.12. 2022  vrátane do 13,00 hod..

Pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov sa uskutoční v termíne od 15.12.2022 len pre pozvaných uchádzačov
Žiadosti doručené po stanovenom termíne a neúplné žiadosti nebudú akceptované.

Kontakt:
PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka školy
t.č.: 053/4472315
email: gymkromp@gmail.com

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium Krompachy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2022 08:50
Upravené: 25.11.2022 08:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine