Školský psychológ

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — Školský psychológ v rámci projektu PoP II s možným nástupom od 01.12.2022.

Voľné pracovné miesto:
Školský psychológ v rámci projektu PoP II              

Úväzok:
plný pracovný úväzok –  100%

Pozícia:
Školský psychológ

Názov a adresa zamestnávateľa:
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23  Košice

Dátum nástupu do PP:
01.12.2022

Kontakt:
t.č.: +421 55 2021333
        +421 55 6221951
e-mail: srobarka@srobarka.sk

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (1006,- € - začínajúci odborný zamestnanec) + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. Zamestnanec bude ohodnotený v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu srobarka@srobarka.sk do 14.11.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy

Autor/zdroj: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 08.11.2022 10:00
Upravené: 08.11.2022 10:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001