Školský psychológ

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ/školská psychologička s nástupom od 02.09.2022 na 50% pracovný úväzok, po úspešnom absolvovaní 3-mesačnej skúšobnej doby - pracovná zmluva na dobu neurčitú.

Kategória a podkategória pedagóg, zamestnancov: odborný zamestnanec školský psychológ

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Kontakt: sostmi@sostmi.sk, t. č.: 056/6441459

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Platové náležitosti:

  • plat Vám bude určený v súlade s Vašim zaradením do platovej triedy a platového stupňa, v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • od 1006,- Eur mesačne, v závislosti od platovej triedy a počtu rokov praxe

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, e-mailom na adresu: sostmi@sostmi.sk alebo doručiť osobne do 31. 08. 2022 do 12.00 hod. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.08.2022 09:56
Upravené: 08.08.2022 10:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine