Školník

Riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste.

Pozícia: školník na 100 % úväzok (pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú).

Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2022

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • stredoškolské,
  • bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • vodičský preukaz sk. B.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady, schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, precíznosť, dôslednosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, asertivita, diskrétnosť, schopnosť zvládať záťažové situácie, flexibilita s orientáciou na ciele.

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: 602 € mesačne + zvýšenie podľa rokov praxe uchádzača.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce najneskôr dňa 26.08.2021 do 12.00 hod. poštou, osobne alebo emailom na adresu skola@gymnmi.svcmi.sk.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.08.2022 16:05
Upravené: 17.08.2022 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine