Školník – údržbár

Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii školník – údržbár (100% úväzok).

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru minimálne s výučným listom
 • dĺžka praxe aspoň 5 rokov v technickom odbore

Iné kritériá a požiadavky:

 • manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť ( vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, čiastočné murárske práce, oprava elektroinštalácie, oprava a údržba školského zariadenia, starostlivosť o zeleň vo vonkajšom areáli školy, v zimných mesiacoch odstraňovanie snehu a ľadu z príjazdovej komunikácie a schodiska, kontrola a preberanie prác u špecializovaných spoločností, udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy a pod.)
 • vodičské oprávnenie skupiny B, aktívny vodič
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • flexibilita
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ochota pomáhať

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: 722,50 EUR mesačne (brutto).

Pracovná doba: pondelok a piatok od 7:00 – 15:00 hod.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • podmienkou sú referencie z predchádzajúcich zamestnaní
 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefonickým a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín nástupu:  01. september 2022

Termín podania žiadosti: do 04. júla 2022 Adresa: Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice. Žiadosť je možné podať osobne alebo emailom na adresu: gemerska@sosbeautyke.sk

Termín výberového konania: 11. – 12.  júla 2022

Na výberové konanie budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Mgr.  Ingrid Sedláková, riaditeľka školy
055/6424371

Autor/zdroj: SOŠ beauty služieb, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2022 16:23
Upravené: 08.06.2022 16:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001