Referent správy majetku

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o dvoch voľných pracovných miestach na pozícii Referent správy majetku s predpokladaným nástupom od 01.08.2022.

Kvalifikačné predpoklady:  
minimálne úplné stredné vzdelanie

Požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• samostatná odborná práca v oblasti správy majetku a nakladania s majetkom
• vedenie komplexnej agendy správy majetku podľa jednotlivých druhov majetku (zaradenie, vyradenie, odpisy, operatívna evidencia)
• vedenie osobných kariet zamestnancov o pridelených OOPP a majetku
• zabezpečovanie inventarizácie majetku
• zabezpečovanie hospodárneho nakladania s majetkom organizácie
• práca s PC (Office, Internet),

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• samostatnosť, zodpovednosť
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť

Platové zaradenie a plat:
Od 661,50 € podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 08.07.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Zverejnil: Ing. Zuzana Trojčáková
Vytvorené: 24.06.2022 10:58
Upravené: 24.06.2022 13:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine