Pomocný/á vychovávateľ/ka

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocný/á – nočný/á vychovávateľ/ka na plný úväzok od 02. 09. 2022.

Pozícia: pomocný- nočný/á  vychovávateľ/ka  školského internátu

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • komunikatívnosť
 • zodpovednosť
 • empatia
 • flexibilita
 • schopnosť tímovej spolupráce

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekárske potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon nočná práca(až po vyzvaní)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: PT 3+ zvýšenie platovej tarify po započítaní praxe.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 02. 09. 2022 do 31. 08. 2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školského internátu: Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice alebo e-mailom na adresu siagarbana@siagarbana.sk,  najneskôr do 25. 06. 2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b). Nariadenia Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Takácsová, riaditeľka školského internátu
Telef.  kontakt: 055/6785702
e-mail: siagarbana@siagarbana.sk

Autor/zdroj: Školský internát Antona Garbana, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2022 15:38
Upravené: 08.06.2022 16:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001