Pomocný/á kuchár/ka

Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov informuje o voľnom pracovnom mieste pomocný/á kuchár/ka s nástupom od 03.10.2022 na plný pracovný úväzok, po úspešnom absolvovaní 3-mesačnej skúšobnej doby - pracovná zmluva do 30.6.2023.

Pracovná pozícia: pomocný/á kuchár/ka
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
Kontakt: skola@gymtv.sk, t.č.: 056/672 22 60, +421 918 438 151
Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie kuchár, prax v odbore

Platové náležitosti:

  • plat Vám bude určený v súlade s Vašim zaradením do platovej triedy a platového stupňa, v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • od 646,00 Eur mesačne (minimálnej mzdy)

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • platný preukaz o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
  • hygienické minimum
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, e-mailom na adresu: skola@gymtv.sk alebo doručiť osobne do 29.9.2022 do 10.00 hod. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje’ ich bezodkladnú likvidáciu.
 

Autor/zdroj: PaedDr. Mária Kašaiová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.09.2022 14:30
Upravené: 23.09.2022 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001