Pomocná sila v školskej kuchyni

Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu pomocná sila v školskej kuchyni.

Voľné pracovné miesto: pomocná sila v školskej kuchyni

Kvalifikačné predpoklady: -

Úväzok: 50 % - 18,75 hodín týždenne

Pracovný pomer: na dobu určitú do 30.06.2023

Miesto výkonu práce: Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy, 053 42

Dátum nástupu do zamestnania: 05.09.2022

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov – 353,75 € mesačne.

Doručenie písomností:
Poštou, e-mailom na gymkromp@gmail.com alebo osobne  do 15. 07. 2022  vrátane do 10,00 hod.. Pracovný pomer bude uzatvorený s vybratým uchádzačom.

Kontakt:
PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka školy
t.č.: 053/4472315
email: gymkromp@gmail.com

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium, Krompachy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2022 09:30
Upravené: 11.07.2022 09:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine