Pomocná sila v školskej jedálni

Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice informujeme o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.

Voľné pracovné miesto: pomocná sila v školskej jedálni
Úväzok: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia
Dátum predpokladaného nástupu: 19.09.2022

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • základné vzdelanie, nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • hygienické minimum

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 707,50 € mesačne.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice alebo e-mailom na adresu oake@oake.sk alebo osobne najneskôr do 8. septembra 2022 do 10.00 hod.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Kontakt: Ľudmila Tkáčiková, vedúca školskej jedálne: 0915 904 021
oake@oake.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Watsonova 61 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.08.2022 10:32
Upravené: 30.08.2022 10:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001