Pomocná sila v kuchyni

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocná sila v kuchyni na dobu určitú – zastupovanie počas PN.

Kvalifikačné predpoklady:

  • neustanovujú sa

Iné kritéria a požiadavky:

  • platný preukaz o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
  • ovládanie štátneho jazyka
  • schopnosť pracovať tímovo

Požadované doklady:

  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
  • žiadosť
  • profesijný životopis
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Platové podmienky
v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 707,50 - € brutto.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: sipovke@sipovke.sk najneskôr do 15.08.2022 do 10.00 hod.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefonický kontakt: 0556441505

Autor/zdroj: Školský internát, Považská 7, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.08.2022 13:08
Upravené: 01.08.2022 13:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine