Personalista

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom personalista.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Outlook – elementárna
 • Microsoft PowerPoint – elementárna
 • Microsoft Word - elelmentárna
 • Internet – elementárna

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť
 • schopnosť motivovať ľudí, jednania s ľuďmi

Požadované doklady:

 • životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Pracovná náplň:

 • priebežne sleduje zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, vyhlásenia a smernice súvisiace s pracovným zadelením.
 • zabezpečuje kompletizovanie, zakladanie a aktualizovanie osobných spisov zamestnancov školy a ich archivácia.
 • oboznamuje novoprijatých zamestnancov s vnútornými smernicami (štatút školy, organizačný a pracovný poriadok, platový vnútorný  predpis, kolektívna zmluva a i.).
 • zabezpečuje personálnu politiku v priamom prepojení na problematiku odmeňovania, vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov školy (pracovnú zmluvu, platové dekréty, platové postupy, osobné spisy pracovníkov, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej činnosti, dohody o vykonaní práce,  výstupný list, zápočet rokov atď.).
 • vykonáva komplex činností súvisiacich s uzatvorením a ukončením pracovného pomeru.
 • vedie evidenciu uzatvorených a ukončených dohôd mimo pracovného pomeru.
 • zodpovedá za kompletnú a správnu likvidáciu miezd a ostatných finančných nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru všetkých zamestnancov.
 • kontroluje výkazy zamestnancov pracujúcich na dohody.
 • zabezpečuje plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni, daňovému úradu a DDS.
 • sleduje uzatvorené pracovnoprávne vzťahy na dobu určitú a v stanovenej lehote prerokúva  v súlade s potrebami školy ich prípadné predĺženie.
 • sleduje pracovné a životné jubileá zamestnancov školy v danom kalendárnom roku a spracováva  podklady pre vyplatenie odmien.
 • vykonáva štatistické hlásenia týkajúce sa personálnej agendy.
 • spracováva analýzu stavu kvalifikačnej štruktúry zamestnancov školy.
 • vypracováva organizačný poriadok a vnútorný predpis o odmeňovaní. Podieľa sa na tvorbe kolektívnej zmluvy a pracovného poriadku školy.
 • posudzuje obsah pracovných náplní z hľadiska ich zosúladenia s charakteristikou tarifných tried, do ktorých sú jednotliví zamestnanci zaradení podľa katalógu pracovných činností.
 • vykonáva dohľad na dodržiavanie zákonných ustanovení na ochranu osobných údajov zamestnancov školy spracovaných v informačnom systéme školy a  je zodpovednou osobou na základe zákona o ochrane osobných údajov.
 • samostatne vedie a komplexne spracováva mzdovú agendu v súlade s platnými  predpismi,  pracovnými zmluvami, resp. inými zmluvami uzatvorenými medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 • spracováva podklady a vedie evidenciu pre oblasť odmeňovania.
 • plánuje objem prostriedkov na mzdy a platy v štruktúre interní a externí zamestnanci.
 • vedie a archivuje mzdové listy zamestnancov.
 • vedie a archivuje podklady pre uplatnenie nezdaniteľných častí z príjmov zo závislej činnosti.
 • zabezpečuje odvod preddavkov na daň a poistného do jednotlivých fondov.
 • predkladá sociálnej poisťovni evidenčné listy zamestnancov po ukončení pracovného pomeru.
 • eviduje zmluvy a zverejňuje zmluvy v zmysle platných právnych predpisov a ich plnenie.
 • zodpovedá za autoprevádzku (kontrola a výpočet spotreby PHM).
 • vedie evidenciu čerpania rekreačných poukazov, predkladá podklady k vyúčtovaniu rekreačných poukazov za priebežné sledované obdobie na príkaz KSK.
 • zabezpečuje vyúčtovanie cestovných príkazov a vedie ich evidenciu.
 • spolupracuje pri agende BOZP a PO (zodpovedný pracovník).
 • príchod a odchod z pracoviska zapisuje do knihy dochádzky.
 • zabezpečuje výdaj výplatných lístkov.
 • zabezpečuje vypracovanie karty pracovného miesta.
 • odborná a špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a koordinovaní činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Požadovaná prax: aspoň 2 roky
Výberové konanie:  30.8.2021 – 31.8.2022
Úväzok: 100%
Termín nástupu: ihneď
Pracovný pomer: na dobu určitú
Skúšobná doba: 3 mesiace
Pracovný čas: 8:00 – 16:00
Základná zložka mzdy:  855,50 €/mes.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.08.2022 16:08
Upravené: 18.08.2022 16:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine