Pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľných pracovných miestach:

 • 1 pracovné miesto pre pozíciu pedagogický asistent a
 • 1 pracovné miesto pre pozíciu  školský špeciálny pedagóg

v rámci predĺženia realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ s termínom nástupu 01.09.2022. Termín ukončenia projektu je 31.08.2023.

Kategória pedagogických zamestnancov: pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii:
Pedagogický asistent: Požadovaným stupňom vzdelania je úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent, t.j. požadovaný odbor vzdelania/študijný odbor, kvalifikačné vzdelávanie  a ďalšie vzdelanie sú uvedené v Prílohe č.6 k vyhláške č.1/2020 Z.z. Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.
Školský špeciálny pedagóg: Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg, t.j. požadovaný študijný odbor, študijný program, kvalifikačné vzdelávanie, ďalšie vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti sú uvedené v Prílohe č. 8 k vyhláške č.1/2020 Z.z.

Ďalšie požadované predpoklady v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov bude minimálny plat:

 • pedagogického asistenta od 761,00 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania /platovej triedy/ a odpracovaných rokov,
 • školského špeciálneho pedagóga od 1.006,00 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania /platovej triedy/ a odpracovaných rokov,

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:

 • kontaktná osoba: Ing.. Martina Zeteková, riaditeľka školy
 • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
 • telefón: 055 6323475, 6323819
 • Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná  škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 26. 08. 2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami.

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2022 15:00
Upravené: 15.08.2022 15:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine