Majsterka odbornej výchovy

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej - Agrotechnikai Szakkôzépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majsterka odbornej výchovy pre učebný odbor - praktická žena s nástupom od 01.11.2022

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: majster odbornej výchovy, bez podkategórie.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s výučným listom v odbore, alebo VŠ vzdelanie v odbore, podľa vyhlášky MŠVVaš SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona Č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR 341/2004 Z.z., v znení NV č. 354/2018 Z. z.„ ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálna výška mesačného platu u začínajúceho pedagogického zamestnanca s ÚSO je 761,- Eur pri plnom úväzku.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15, Zákona č. 138/2019 Z.z.,
  • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, abv ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný ajednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 24.10.2022

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai Szakkôzépiskola, Moldava nad Bodvou
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 20.10.2022 11:00
Upravené: 20.10.2022 11:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine