Majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania

Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2022 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť od 01.09.2022 do 31.08.2023 na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade so zákonom                 č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia
  • životopis
  • žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 738,50 EUR mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná odborná škola priemyselných technológií, personálne oddelenie,  Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca alebo mailom na adresu: cupkova@sossaca.sk do 15.06.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefónny kontakt: 0557260226  Mgr. Čupková Lucia, personalistka

Autor/zdroj: SOŠ priemyselných technológií Košice-Šaca
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.06.2022 14:55
Upravené: 06.06.2022 15:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001