Majster odbornej výchovy pre odbor stavebná výroba

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy pre odbor Stavebná výroba.

Dátum nástupu je od 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosť predlženie na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • vysvedčenie o maturitnej skúške (úplné stredné odborné vzdelanie)
 • výučný list v  odbore
 • životopis
 • odpis z registra trestov
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

 • V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 220/2022 je minimálny plat 761,00 Eur v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie,  Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com do 25. 08. 2022.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefónny kontakt: 055/622 80 31  Mgr. Lenka Gumanová, personalistka

Autor/zdroj: SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 15:36
Upravené: 15.07.2022 15:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine