Majster odborného výcviku pre učebný odbor stavebná výroba

Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor 3686 F stavebná výroba, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.10.2022.

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01.10.2022 do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Kvalifikačné predpoklady:

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov (výučný list v príslušnom odbore / skupina odborov vzdelávania 36 a ukončené úplné stredoškolské štúdium alebo ukončené úplné stredoškolské vzdelanie v študijných odborov 36 Stavebníctvo, Geodézia a kartografia)

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • iné kvalifikačné požiadavky podľa vyhlášky,
 • bez požiadavky na prax.

Ďalšie požiadavky:
Ďalšie potrebné požiadavky:

 • organizovanosť a plánovanie práce,
 • zručnosť,
 • komunikatívnosť a motivovanie ľudí,
 • samostatnosť a flexibilita.

Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonností (v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca) (t.j. pri podávaní ţiadostí do zamestnaní) preukazuje uchádzač čestným vyhlásením
 • a) bezúhonnosť,
 • b) skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a
 • c) skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

Termín podania žiadosti
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu skola@soussnv.sk v termíne do 14. septembra 2022 (platí dátum fyzickej prítomnosti ţiadosti na škole).
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SOŠ techniky a sluţieb Spišská Nová Ves.

Adresa školy:
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 534461390, +421 534462923, +421 4461360
 • e-mail: skola@soussnv.sk

Autor/zdroj: SOŠ techniky a služieb, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2022 13:10
Upravené: 02.09.2022 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine