Majster odborného výcviku so zameraním na stavebníctvo

Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu majster odborného výcviku so zameraním na stavebníctvo v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kategória: majster odborného výcviku
Pozícia: majster odborného výcviku so zameraním na stavebníctvo
Počet voľných pracovných miest: 1
Rozsah úväzku: 100 %
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2022

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • úplné stredné odborné vzdelanie v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • bezúhonnosť - čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 761,00 € mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača. 

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o  prijatie  do  zamestnania  spolu  s požadovanými dokladmi je  potrebné zaslať  poštou na  adresu  školy: Spojená škola Kollárova 17, Sečovce alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@gdusecovce.sk. Najneskôr do 05. 08. 2022.                                                                                                                                                      

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:
PaedDr. Michaela Štundová, MBA riaditeľka školy
Telefón:  056/6713801/ e-mail : sekretariat@gdusecovce.sk

Autor/zdroj: Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 14:39
Upravené: 15.07.2022 14:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001