Majster/ka odbornej výchovy

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu – majster/ka odbornej výchovy pre odbor obchodný pracovník, predavač na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:
majster odbornej výchovy, bez podkategórie

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade so zákonom  č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• bezúhonnosť- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 761,- Eur mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:
kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
telefón: 055 6323475, 6323819

Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 19. 08. 2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným miestom

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2022 14:20
Upravené: 03.08.2022 13:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001