Majster/ka odborného výcviku - praktická žena

Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 Strážske, informuje o voľnom pracovnom mieste v počte 1 na pracovnú pozíciu: majster/ka odborného výcviku pre učebný odborn3161 F praktická žena, na plný pracovný úväzok s nástupom od 01. 09. 2022.

Pracovné podmienky:

 • Pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle  vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (výučný list v krajčírskych a textilných odboroch, v poľnohospodárskych a v stravovacích odboroch).

 • Úplné stredné odborné vzdelanie,
 • Iné kvalifikačné požiadavky podľa vyhlášky,
 • Bez požiadavky na prax.

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • Organizovanosť a plánovanie práce,
 • Zručnosť,
 • Komunikatívnosť a motivovanie ľudí,
 • Samostatnosť a flexibilita.

Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • Profesijný životopis,
 • Doklady o vzdelaní, prípadne praxi,
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti: do 06. 07. 2022 do 10.00 hod.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

 • Poštou na adresu: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22  Strážske,
 • Emailom: strazskesos@gmail.com
 • Osobne: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 Strážske
  Kontaktná osoba: Ing. Viera Venglarčíková

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným miestom.

Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie). Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov vrátené na adresu uchádzača uvedenú v žiadosti. Škola bude uchovávať iba žiadosť, a to po dobu stanovenú registratúrnym plánom školy.

Autor/zdroj: SOŠ dopravy a služieb Strážske
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.07.2022 14:18
Upravené: 01.07.2022 14:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine