Kuchárka v školskej jedálni

Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice informujeme o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.

Voľné pracovné miesto: kuchárka v školskej jedálni
Úväzok: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia
Dátum predpokladaného nástupu: 15.08.2022

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

- vyučenie v odbore kuchár (výučný list)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 701,00 € mesačne.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice alebo e-mailom na adresu oake@oake.sk alebo osobne najneskôr do 24. júna 2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Kontakt:
Ľudmila Tkáčiková, vedúca školskej jedálne: 0915 904 021
oake@oake.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.06.2022 14:44
Upravené: 16.06.2022 14:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine