Kuchárka

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

 • Kuchárka na dobu určitú 12 mesiacov
 • Dátum predpokladaného nástupu: 1.1.2023

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár /výučný list, maturitné vysvedčenie/,

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tarifný plat 722,50 €/2 platová trieda, 14 plat. stupeň.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na adresu: hotelovkasnv@gmail.com do 30.11.2022.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Milan Kudrik, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.11.2022 10:45
Upravené: 23.11.2022 08:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine